Tingimused 2023

Registreerumise ja registreerumistasu maksmise kord:

 1. Festivalil KRATT 2023 (edaspidi „Festival“) osalemiseks täida registreerumisvorm
  menüüvalikus „Registreerumine” (kohustuslikud väljad on tähistatud tärniga) ja
  vajuta „Saadan“. Sellega on osaleja võetud osalejakandidaatide nimekirja ja meililisti
  ning ta saab jooksvalt informatsiooni Festivali kohta (meili teel osalejale ja tema
  vanemale). Osaleja õpetaja andmeid kasutatakse informatsiooni edastamiseks, mis
  Festivali korraldajate hinnangul on vajalik Festivali õnnestumiseks.
 2. Festivali meeskonnal on õigus valida osalejaid orkestritesse videokonkursi teel,
  mis kuulutatakse välja kodulehel koos videokonkursi tingimuste, video
  üleslaadimiskeskkonna ja tähtaegadega.
 3. Festivalil osalemiseks maksa osalustasu pangaülekandega:

Panga rekvisiidid:

 • KrattFestival OÜ
 • EE897700771004415263
 • LHV Pank
 • Selgitusse märgi osaleja nimi
 • Summaks orketrite, õpitubade, majutuse jm maksumuste koondsumma.
 • Maksete valuutaks on euro.

Maksumused ja tähtajad:

Tegevus

Soodushind Täishind Tasumise tähtaeg
Orkestrid 70€ (kuni 31.03.2023) 80€ 20.04.2023
Õpitoad 100€ (kuni 31.03.2023) 120€

30.06.2023

või õpitoa täitumisel

Kammeransamblid Festivali õpitoas või
orkestris osalejale tasuta
Festivalil mitte osalejale
30€
3 päeva video esitamisest
Loengud “Kuidas
Kuulata Klassikat”
1 loeng
Pensionärid ja õpilased
15€
25€ Enne loengu päeva või
loengu kohtade täitumisel
Loengud “Kuidas
Kuulata Klassikat”
5 loengut
Pensionärid ja õpilased
50€
100€ Enne loengusarja algust või
loengu kohtade täitumisel
 1. Sooviavaldusi ja kandideerimisi orkestritesse ja õpitubadesse võetakse arvesse
  nende eest registreerimistasu laekumise järjekorras. Kui vastavas kategoorias on
  osalemissoove rohkem kui kohti, jääb hilisem registreeruja ootenimekirja. Kui leiab
  kinnitamist varem registreerunud osaleja osalemine, tagastame registreerimistasu.
  Kui varem registreerunud osaleja(d) loobuvad Festivalil osalemisest, loetakse
  registreerunuks vastavalt hilisem registreeruja.
 2. KrattFestival OÜ tagastab osalustasu järgmises korras:
  – Registreerunule, kes ei saa Festivalil osaleda haiguse tõttu: täies ulatuses, arstitõendi alusel.
  – Registreerunule, kes ei saa Festivalil osaleda kohtade täitumise tõttu: täies ulatuses
  – Registreerunule, kes loobub Festivalil osalemisest muude põhjuste tõttu: tetades hijemalt 31.juuliks 80% osalustasust. Osalustasu ei tagastata, kui osaleja teatab oma mitte-
  osalemisest hiljem kui 01.08.2023.
  – Registreerunule, kes läbib videokonkursi (orkestrid ja kammeransamblid) ja ei osutu
  valituks: 80% makstud osalustasust.
  – Registreerunule, kes läbib videokonkursi (orkestrid ja kammeransamblid)
  positiivselt ja seejärel loobub osalemisest: osalustasu ei tagastata
 3. KrattFestival OÜ on isikuandmete vastutav töötleja.

Lepingust taganemine

(juhend seisuga 28.02.2021)

 1. Mõisted
  1.1. Ettevõtja on KrattFestival OÜ (registrikood 14732764). Kontaktandmed: P. Süda
  3a-6, 10118 Tallinn; info@krattfestival.ee.
  1.2. Tarbija on füüsiline isik, kes kasutab Ettevõtja teenuseid, registreerub ise või
  registreerib teise isiku Ettevõtja korraldataval Festivalil või ostab muul viisil
  Ettevõtjalt kaupu väljaspool oma majandus- või kutsetegevust.
  1.3. Sidevahendi abil sõlmitud leping on Ettevõtja ja Tarbija vaheline leping, mis
  sõlmitakse Ettevõtja veebipõhises keskkonnas ning Ettevõtja ja Tarbija ei viibi
  lepingu sõlmimisel ühel ajal koos samas kohas ja lepingupoolte tahteavaldused
  lepingu sõlmimiseks, sealhulgas Tarbija tahteavaldus võtta endale lepingulised
  kohustused, edastatakse eranditult üksnes sidevahendi abil.
 2. Taganemisõigus
  2.1. Tarbijal on õigus põhjust avaldamata taganeda Sidevahendi abil sõlmitud
  lepingust (edaspidi Leping) 14 päeva jooksul. Lepingu sõlmimise päevaks loetakse
  Tarbija registreerumist või tema poolt teise isiku registreerimist Festivalil Ettevõtja
  kodulehe www.krattfestival.ee kaudu (mitte Ettevõtja kinnitust sellise
  registreerumise edukuse kohta), või muude kaupade või teenuste ostmisel asja või
  teenuse Tarbijale üleandmise päeva.
  2.2.Taganemisõiguse kasutamiseks tuleb Tarbijal teavitada Ettevõtjat oma otsusest
  Lepingust taganeda ühemõttelise kirjaliku avaldusega, mis tuleb esitada Ettevõtjale
  posti teel või e-postiga digitaalselt allkirjastatuna.
  2.3. Taganemisõiguse kasutamise tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui Tarbija
  saadab teate taganemisõiguse kasutamise kohta Ettevõtjale ära enne
  taganemistähtaja lõppu.
 3. Taganemisõiguse puudumine
  3.1. Vastavalt seadusele ei ole Tarbijal taganemisõigust muuhulgas siis, kui ta on
  juba asunud kasutama Teenust, mille ostmiseks ta on Lepingu sõlminud, nt osaleb
  festivalil või põhjustab Festivali meeskonna töö (nt video analüüs, orkestrite
  komplekteerimine, orkestrirühmadesse paigutamine jne). Viimasel juhul tagastab
  Festival tasu osaliselt. 
 4. Lepingust taganemise tagajärjed
  4.1. Lepingust 14-päevase tähtaja jooksul taganemisel Tarbija poolt tagastab
  Ettevõtja Tarbijale 100% Lepingu alusel tasutud tasust. Hilisemal taganemisel
  tagastab Ettevõtja Tarbijale Lepingu alusel tasutud tasu Registreerumise ja
  registreerumistasu maksmise korra punkt 3 kohaselt. Juhul, kui Tarbija ei
  kvalifitseeru tema poolt valitud orkestri töös osalemiseks, pakutakse talle võimalusel
  osalemist alternatiivses orkestriliigis või õpitoas, kuid mitte-kvalifitseerumise tõttu
  Festivalil osalemisest loobumisel tagastatakse Tarbijale tema poolt makstud tasust
  80%.
  4.2. Tasu tagastatakse viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates
  päevast, mil Ettevõtja saab teada Tarbija otsusest Lepingust taganeda. Ettevõtja
  teeb nimetatud tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida Tarbija kasutas
  makse tegemiseks, välja arvatud juhul, kui Tarbija on andnud nõusoleku teistsuguse
  makseviisi kasutamiseks. Tarbijale ei kaasne sellise makse tagastamisega
  teenustasu ega muud kulu.

Privaatsustingimused

Vastutav töötleja: Privaatsusteates nimetatud isikuandmete vastutav töötleja on KrattFestival OÜ (edaspidi Kratt)  (registrikood 14732764, aadress P. Süda 3a-6, 10118 Tallinn, Eesti Vabariik)

Isikuandmete töötlemise põhimõtted on järgmised:

 • seaduslikkuse, õigluse ja läbipaistvuse põhimõte – töötlemine on seaduslik, õiglane ja andmesubjektile läbipaistev;
 • eesmärgi piirangu põhimõte – isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus;
 • võimalikult väheste andmete kogumise põhimõte – isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende töötlemise eesmärgi seisukohalt;
 • õigsuse põhimõte – isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning et võetakse kõik mõistlikud meetmed, et töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutaks või parandataks viivitamata;
 • säilitamise piirangu põhimõte – isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse;
 • usaldusväärsuse ja konfidentsiaalsuse põhimõte – isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on andmed, mida kogutakse läbi maksete, registreerumise, festivalil osaleja andmete esitamise, osalejaks kandideerimise ja festivalil osalemise käigus antavate andmete. Isikuandmete töötlemine toimub lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks ning nõusoleku alusel. Isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

 • Makse sooritamisel, registreerimisel, kandideerimisel ja festivalil osalemisel ning isiku kontaktandmeid puudutavate andmete talletamisel. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, e-posti aadressi, sünnikuupäeva, isikukoodi ning osaleja kujutist fotodel ja videosalvestistel.

Isikuandmete töötlemise eesmärkideks on:

 • Kogutud isikuandmete abil saame teavitada Krati uudistest, pakkumistest, sündmustest.
 • Kogutud isikuandmete abil saame makseid hallata ja võimaldada.
 • Fotosid ja videosalvestisi võidakse üles laadida Krati kodulehele, youtube.com-keskkonda ja teistesse veebikeskkondadesse ning kasutada neid järgmiste festivalide reklaamides, rahastuskampaaniates ja avalikes kanalites.

Isikuandmete kaitse

Kratt rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. KrattFestival OÜ on isikuandmete vastutav töötleja.

Turvalisus

Kõiki teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

Kolmandad isikud ja volitatud töötlejad

Kratt võib isikuandmeid, piiratud rangelt vajalikkusega, edastada kolmandatele isikutele ja volitatud töötlejatele alljärgnevatel eesmärkidel:

 • Veebilehtede majutusteenuse osutajale kasutuskogemuse parendamiseks;
 • KrattFestivaliga seotud uudiskirjade saatmiseks;
 • Isikutele ja asutustele, kellele see on vajalik Ostjale/Maksjale valitud Teenuse osutamiseks (nt piletimüügiga tegelevad organisatsioonid);
 • Krati raamatupidamisele seoses maksete haldamise ja töötlemisega.

Kratt kinnitab, et edastab isikuandmeid vaid sellistele kolmandatele isikutele ja volitatud töötlejatele, kes rakendavad piisavaid turvameetmeid isikuandmete kaitse turvalisuse tagamiseks.

Isikuandmete säilitamine

Kratt säilitab isikuandmeid kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse, välja arvatud kui seadusest ei tulene nõuet, mis sätestaks teistsugused isikuandmete säilitamise tähtajad.

Küpsiste kasutamine

Veebileht võib kasutada küpsiseid, et teha isikute kasutajakogemus veebilehel mugavamaks ja kasutamine sujuvamaks. Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt isiku kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsiseid kasutame anonüümse ja üldistatud statistika kogumiseks veebilehe külastajate arvu kohta, infot kuidas veebilehte kasutatakse, selleks, et muuta veebileht veelgi kasutajasõbralikumaks ja paremaks.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meie veebisaiti kasutama asudes oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki annetajaid / kasutajaid.

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil: info@krattfestival.ee