Tingimused

Turvalisus ja privaatsus

Registreerumise ja registreerumistasu maksmise kord

1. Kui olete otsustanud osaleda festivalil KRATT 2022 (edaspidi „Festival“), täitke registreerumisvorm menüüvalikus „Registreerumine” (kohustuslikud väljad on tähistatud tärniga) ja vajutage „Saadan“. Sellega on osaleja võetud võimalike osalejate nimekirja ja meililisti ja ta saab jooksvalt informatsiooni Festivali kohta.
2. Sooviavaldusi ja kandideerimisi orkestritesse võetakse arvesse nende eest registreerimistasu laekumise järjekorras. Kui vastavas kategoorias on osalemissoove rohkem kui kohti, jääb hilisem registreeruja ootenimekirja. Kui leiab kinnitamist varem registreerunud osaleja osalemine, tagastame registreerimistasu täies ulatuses. Kui varem registreerunud osaleja(d) loobuvad Festivalil osalemisest, loetakse registreerunuks vastavalt hilisem registreeruja.
3. Eeldame, et kammeransamblite konkursi võitnud (s.t kontserdil esinemiseks kutse saanud) kammeransamblite liikmed osalevad ka mõnes orkestris või õpitoas. Sellisel juhul täiendavat tasu maksta ei tule. Ansambli liikmed, kes ei osale üheski teises töövormis, peavad maksma osalustasu 30€ ning neil on õigus toitlustamisele kogu festivali vältel.
4. Osalustasude hinnakiri on järgmine:

 • Orkestris osalemine 60 € (sisaldab lõunat ja vahepalasid)
 • Praktilises õpitoas (Teater, Impro, Vanamuusika) osalemine 100 € (sisaldab lõunat ja õpitoa vahepalasid)
 • Loeng-õpitoas (Kuidas Kuulata Klassikat) osalemine 100 € (5 loengut á 20 €), õpilastele ja pensionäridele -50%, festivalil osalejatele tasuta
 • Orkester + õpituba 130 €
 • 2 õpituba 175 €
 • 2 orkestrit + 1 õpituba 100 €
 • Kammeransablite liikmed: 30 € (juhul kui ei osale Festivalil üheski teises töövormis)

5. Registreerumis- ja õpitubade tasu palume maksta pangaülekandega KrattFestival OÜ arveldusarvele EE897700771004415263 LHV Pangas, märkides selgituses osaleja nime.

Maksete valuutaks on euro. KrattFestival OÜ on isikuandmete vastutav töötleja.

Lepingust taganemine

(juhend seisuga 28.02.2021)

1. Mõisted
1.1. Ettevõtja on KrattFestival OÜ (registrikood 14732764). Kontaktandmed: P. Süda 3a-6, 10118 Tallinn; info@krattfestival.ee.

1.2. Tarbija on füüsiline isik, kes kasutab Ettevõtja teenuseid, registreerub ise või registreerib teise isiku Ettevõtja korraldataval Festivalil või ostab muul viisil Ettevõtjalt kaupu väljaspool oma majandus- või kutsetegevust.

1.3. Sidevahendi abil sõlmitud leping on Ettevõtja ja Tarbija vaheline leping, mis sõlmitakse Ettevõtja veebipõhises keskkonnas ning Ettevõtja ja Tarbija ei viibi lepingu sõlmimisel ühel ajal koos samas kohas ja lepingupoolte tahteavaldused lepingu sõlmimiseks, sealhulgas Tarbija tahteavaldus võtta endale lepingulised kohustused, edastatakse eranditult üksnes sidevahendi abil.

2. Taganemisõigus
2.1. Tarbijal on õigus põhjust avaldamata taganeda Sidevahendi abil sõlmitud lepingust (edaspidi Leping) 14 päeva jooksul. Lepingu sõlmimise päevaks loetakse Tarbija registreerumist või tema poolt teise isiku registreerimist Festivalil Ettevõtja kodulehe www.krattfestival.ee kaudu (mitte Ettevõtja kinnitust sellise registreerumise edukuse kohta), või muude kaupade või teenuste ostmisel asja või teenuse Tarbijale üleandmise päeva.

2.2.Taganemisõiguse kasutamiseks tuleb Tarbijal teavitada Ettevõtjat oma otsusest Lepingust taganeda ühemõttelise kirjaliku avaldusega, mis tuleb esitada Ettevõtjale posti teel või e-postiga digitaalselt allkirjastatuna.

2.3. Taganemisõiguse kasutamise tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui Tarbija saadab teate taganemisõiguse kasutamise kohta Ettevõtjale ära enne taganemistähtaja lõppu.

3. Taganemisõiguse puudumine
3.1. Vastavalt seadusele ei ole Tarbijal taganemisõigust muuhulgas siis, kui ta on juba asunud kasutama Teenust, mille ostmiseks ta on Lepingu sõlminud, nt osaleb festivalil.

4. Lepingust taganemise tagajärjed
4.1. Lepingust 14-päevase tähtaja jooksul taganemisel Tarbija poolt tagastab Ettevõtja Tarbijale 100% ja hilisemal taganemisel (eeldusel, et see toimub kuni 31.07.2022 k.a) 80% Lepingu alusel tasutud tasust. Alates 01.08.2022 esitatud taganemisavalduse puhul Lepingu alusel makstud Tasu ei tagastata. Juhul, kui Tarbija ei kvalifitseeru tema poolt valitud orkestri töös osalemiseks, pakutakse talle võimalusel osalemist alternatiivses orkestriliigis või õpitoas, kuid mitte-kvalifitseerumise tõttu Festivalil osalemisest loobumisel tagastatakse Tarbijale tema poolt makstud tasust 80%.

4.2. Tasu tagastatakse viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Ettevõtja saab teada Tarbija otsusest Lepingust taganeda. Ettevõtja teeb nimetatud tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida Tarbija kasutas makse tegemiseks, välja arvatud juhul, kui Tarbija on andnud nõusoleku teistsuguse makseviisi kasutamiseks. Tarbijale ei kaasne sellise makse tagastamisega teenustasu ega muud kulu.

Privaatsustingimused

Vastutav töötleja: Privaatsusteates nimetatud isikuandmete vastutav töötleja on KrattFestival OÜ (edaspidi Kratt)  (registrikood 14732764, aadress P. Süda 3a-6, 10118 Tallinn, Eesti Vabariik)

Isikuandmete töötlemise põhimõtted on järgmised:

 • seaduslikkuse, õigluse ja läbipaistvuse põhimõte – töötlemine on seaduslik, õiglane ja andmesubjektile läbipaistev;
 • eesmärgi piirangu põhimõte – isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus;
 • võimalikult väheste andmete kogumise põhimõte – isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende töötlemise eesmärgi seisukohalt;
 • õigsuse põhimõte – isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning et võetakse kõik mõistlikud meetmed, et töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutaks või parandataks viivitamata;
 • säilitamise piirangu põhimõte – isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse;
 • usaldusväärsuse ja konfidentsiaalsuse põhimõte – isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on andmed, mida kogutakse läbi maksete, registreerumise, festivalil osaleja andmete esitamise, osalejaks kandideerimise ja festivalil osalemise käigus antavate andmete. Isikuandmete töötlemine toimub lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks ning nõusoleku alusel. Isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

 • Makse sooritamisel, registreerimisel, kandideerimisel ja festivalil osalemisel ning isiku kontaktandmeid puudutavate andmete talletamisel. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, e-posti aadressi, sünnikuupäeva, isikukoodi ning osaleja kujutist fotodel ja videosalvestistel.

Isikuandmete töötlemise eesmärkideks on:

 • Kogutud isikuandmete abil saame teavitada Krati uudistest, pakkumistest, sündmustest.
 • Kogutud isikuandmete abil saame makseid hallata ja võimaldada.
 • Fotosid ja videosalvestisi võidakse üles laadida Krati kodulehele, youtube.com-keskkonda ja teistesse veebikeskkondadesse ning kasutada neid järgmiste festivalide reklaamides, rahastuskampaaniates ja avalikes kanalites.

Isikuandmete kaitse

Kratt rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. KrattFestival OÜ on isikuandmete vastutav töötleja.

Turvalisus

Kõiki teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

Kolmandad isikud ja volitatud töötlejad

Kratt võib isikuandmeid, piiratud rangelt vajalikkusega, edastada kolmandatele isikutele ja volitatud töötlejatele alljärgnevatel eesmärkidel:

 • Veebilehtede majutusteenuse osutajale kasutuskogemuse parendamiseks;
 • KrattFestivaliga seotud uudiskirjade saatmiseks;
 • Isikutele ja asutustele, kellele see on vajalik Ostjale/Maksjale valitud Teenuse osutamiseks (nt piletimüügiga tegelevad organisatsioonid);
 • Krati raamatupidamisele seoses maksete haldamise ja töötlemisega.

Kratt kinnitab, et edastab isikuandmeid vaid sellistele kolmandatele isikutele ja volitatud töötlejatele, kes rakendavad piisavaid turvameetmeid isikuandmete kaitse turvalisuse tagamiseks.

Isikuandmete säilitamine

Kratt säilitab isikuandmeid kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse, välja arvatud kui seadusest ei tulene nõuet, mis sätestaks teistsugused isikuandmete säilitamise tähtajad.

Küpsiste kasutamine

Veebileht võib kasutada küpsiseid, et teha isikute kasutajakogemus veebilehel mugavamaks ja kasutamine sujuvamaks. Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt isiku kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsiseid kasutame anonüümse ja üldistatud statistika kogumiseks veebilehe külastajate arvu kohta, infot kuidas veebilehte kasutatakse, selleks, et muuta veebileht veelgi kasutajasõbralikumaks ja paremaks.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meie veebisaiti kasutama asudes oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki annetajaid / kasutajaid.

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil: info@krattfestival.ee